Das Team

Wir sind NEUSYNN:

Ingo Amiani

Ingo Amiani

Miriam Schmalen

Miriam Schmalen

Til Hennen

Til Hennen

Chantal Rexhausen

Chantal Rexhausen

Christian Kayser

Christian Kayser